ലേലം /ക്വട്ടെഷന്‍ നോട്ടീസ്

Posted on Monday, February 14, 2022

ശ്രീകണ്ടാപുരം നഗരസഭയുടെ അധീനതയിലുള്ള വസ്തുവകകളില്‍ നിന്നും 01/04/2022 മുതല്‍ 31/03/2023 വരെ മേലാദായം സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്  കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു 

 

quote

Tags

വ്യാപാര സ്ഥാപങ്ങളുടെ ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ /പുതിയ ലൈസൻസ് - ഓൺലൈൻ സംവിധാനം വിശദ വിവരങ്ങൾ

Posted on Wednesday, February 2, 2022

IFTE & OS ( മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഡി&ഓ ലൈസന്‍സ് എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ) വ്യാപാര , വ്യവവസായ സംരംഭങ്ങളളുടെ licence പുതുക്കുന്നതിനും പുതിയ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനും സന്ദര്‍ശിക്കുക

 

പുതിയ ലൈസന്‍സ് എടുക്കുന്നതിനു

 

 

Tags